A Day of Bliss at Dior Spa in Dubai

Intro

In the heart of opulence and sophistication, Dior Spa in Dubai beckons to those seeking an extraordinary escape into the realms of relaxation and rejuvenation. Opening in April 2024, 29th floor in Hotel Lana by Dorchester, Dubai.

6 Q&A about PAYMENT PLANS in DUBAI

In the heart of opulence and sophistication, Dior Spa in Dubai beckons to those seeking an extraordinary escape into the realms of relaxation and rejuvenation. Nestled within the iconic cityscape, this oasis of tranquility promises a luxurious haven for indulgence, seamlessly blending the essence of Dior’s timeless elegance with the rich cultural tapestry of Dubai.

*Arrival in Elegance:*
Upon entering the Dior Spa, guests are greeted by an ambiance of refined aesthetics and discreet luxury. The contemporary design, adorned with subtle nods to Dior’s haute couture legacy, sets the stage for an unparalleled wellness experience.

*Immersive Treatments:*
The spa’s menu boasts an array of meticulously crafted treatments, each designed to cater to the diverse needs of its discerning clientele. From bespoke facials using Dior’s exclusive skincare line to invigorating body massages, every therapy is an artful blend of science and indulgence.

*Signature Dior Therapies:*
The spa proudly features signature treatments inspired by Dior’s commitment to timeless beauty. The Dior Prestige Facial, for instance, combines expert techniques with the exceptional regenerating properties of Dior Prestige skincare, leaving the skin radiant and revitalized.

*Unparalleled Views:*
As you surrender to the skilled hands of the spa therapists, panoramic views of the Dubai skyline serve as a breathtaking backdrop. Floor-to-ceiling windows immerse guests in the city’s splendor, creating a sense of serenity that transcends the boundaries of the treatment room.

*Retail Therapy at its Finest:*
True to Dior’s spirit, the spa incorporates a boutique where patrons can indulge in retail therapy. Exclusive skincare products, fragrances, and limited-edition items are available, allowing visitors to take a piece of the Dior Spa experience home with them.

In conclusion, Dior Spa in Dubai isn’t just a wellness destination; it’s a symphony of luxury, sophistication, and rejuvenation. From the moment you step into its embrace until the lingering effects of the indulgent treatments, every aspect reflects Dior’s commitment to timeless beauty and holistic well-being. It’s not merely a spa day; it’s an immersion into a world where opulence meets serenity, and every moment is designed to be nothing short of extraordinary.

Location:
29th floor, Lana Hotel by Dorchester, Dubai, opening April 2024

Autor: Zuzana Chrumová, Sales Manager TRIM Real Estate

Tých dôvodov, prečo je Dubaj z hľadiska investície zaujímavým miestom, je hneď niekoľko. V Dubaji je najvyššia návratnosť investícii a to 8-10 %. Neplatia sa tam žiadne dane ani iné poplatky. V Dubaji nie je zákon ako na Slovensku, že pri predaji nehnuteľnosti, ktorej nie ste vlastníkom viac ako 5 rokov, musíte zaplatiť daň zo zisku.

Svoju nehnuteľnosť môžete predať hneď na druhý deň a žiadne dane neplatíte. V prípade investičného zámeru je nehnuteľnosť zisková počas celého roka, na rozdiel od Chorvátska či Cypru, kde je počas zimy o prenájom nehnuteľností slabý záujem.

V zozname miest je Dubaj medzi piatimi najlepšími miestami na život a prácu na celom svete. V neposlednom rade ponúka neskutočné vyžitie. Okrem toho, že sa tu môžete 12 mesiacov v roku kúpať v mori, či bazéne, viete navštíviť jednu z najväčších motýlích záhrad, preskúmať pieskové duny v púšti, podniknúť safari, navštíviť jeden z najväčších aquaparkov na svete, ochutnať neskutočné množstvo kuchýň z celého sveta, zalyžovať si na snehu, vybrať sa s rodinou do Disneylandu, Legolandu či iných tematických parkov.

“Tých dôvodov, prečo je Dubaj z hľadiska investície zaujímavým miestom, je hneď niekoľko. V Dubaji je najvyššia návratnosť investícii a to 8-10 %. Neplatia sa tam žiadne dane ani iné poplatky.”

 

MÁRIA FUSEK

Prečo je Dubaj pre Slovákov zaujímavou
destináciou na kúpu nehnuteľnosti?

Tých dôvodov, prečo je Dubaj z hľadiska investície zaujímavým miestom, je hneď niekoľko. V Dubaji je najvyššia návratnosť investícii a to 8-10 %. Neplatia sa tam žiadne dane ani iné poplatky. V Dubaji nie je zákon ako na Slovensku, že pri predaji nehnuteľnosti, ktorej nie ste vlastníkom viac ako 5 rokov, musíte zaplatiť daň zo zisku.

Svoju nehnuteľnosť môžete predať hneď na druhý deň a žiadne dane neplatíte. V prípade investičného zámeru je nehnuteľnosť zisková počas celého roka, na rozdiel od Chorvátska či Cypru, kde je počas zimy o prenájom nehnuteľností slabý záujem.

V zozname miest je Dubaj medzi piatimi najlepšími miestami na život a prácu na celom svete. V neposlednom rade ponúka neskutočné vyžitie. Okrem toho, že sa tu môžete 12 mesiacov v roku kúpať v mori, či bazéne, viete navštíviť jednu z najväčších motýlích záhrad, preskúmať pieskové duny v púšti, podniknúť safari, navštíviť jeden z najväčších aquaparkov na svete, ochutnať neskutočné množstvo kuchýň z celého sveta, zalyžovať si na snehu, vybrať sa s rodinou do Disneylandu, Legolandu či iných tematických parkov.

Zuzana Chrumová

Sales Manager

Zuzana, a savvy specialist in Dubai’s investment scene. Her insights and proven success guide clients to smart decisions, transforming real estate goals into profitable realities.

Zdielať na: